Zostań Europejskim Ekonomem : Ćwiczenia2. ZROZUMIENIE EKONOMII

1) Koszty alternatywne są?
* kluczową koncepcją w makroekonomii
* zawsze mierzone w jednostkach pieniężnych
* tylko ważne dla ekonometrii
* zawsze wyrażone w kategoriach rezygnacji z konsumpcji innego dobra

2) Które z poniższych zagadnień można uznać za część analizy makroekonomicznej ?

* Analiza zachowania rodziny
* Analiza fluktuacji cyklu koniunkturalnego
* Analiza zachowania monopolisty w zakresie ustalania cen
* Analiza bezrobocia

3) Ze względu na swój charakter analiza ex-ante jest …?

* retrospekcją
* przyszłościowa
* spodziewana
* wsteczna

4) Klasyczna ekonomia jest zakorzeniona w pracy…?

* Davida Ricardo
* Miltona Friedmana
* Johna Maynarda Keynesa
* Adama Smitha

5) "New Keynesian School of Economics" jest ściśle związana z dziełem … ?

* Miltona Friedmana
* Roberta Lucasa
* Roberta Gordona
* Jordi Gali

6) Niektóre kluczowe zmienne makroekonomiczne to… ?

* stopa nflacji
*stopa bezrobocia
* saldo handlu
* kurs wymiany

3. SPOJRZENIE NA ZESTAW NARZĘDZI

1) Które z poniższych równań są częścią analizy matematycznej …?

* równania behawioralne
* podstawowe równania
* równania wtórne
* tożsamości

2) Zgodnie z "prawem dostaw" krzywa podaży jest …?

* pozioma
* pionowa
* nachylona w górę
* opadająca

3) Zakładając niezmienioną krzywą popytu , z większenie podaży dla dobrych lead ów to… ?

* wzrost ceny
* spadek ceny
* wzrost ilości
* zmniejszenie ilości

4) Zgodnie z prawem popytu , cena i popyt na dobro są ze sobą powiązane następująco…?

* pozytywnie
* ujemnie
* Ani trochę
* wszystkie powyższe

5) Zakładając niezmienioną krzywą podaży, wzrost popytu na dobre kontakty to… ?
* wzrost ceny
* spadek ceny
* wzrost ilości
* zmniejszenie ilości

6) Zmiana ceny powoduje …?

* przesunięcie krzywej popytu w prawo
* przesunięcie krzywej popytu w lewo
* zmiana nachylenia krzywej popytu
* przesunięcie wzdłuż krzywej popytu

7). Które z poniższych powodów spowodowałoby przesunięcie popytu na domy lewo…?

* wzrost dochodów kupującego
* wzrost kosztów produkcji dla domów
* wzrost ceny domów
* wzrost odsetek do spłaty pożyczek

8) Przykłady towarów uzupełniających to …?

* obuwie tenisowe i skarpetki
* kawa i herbata
* kredki i gumki
* masło i margaryna

9) Jeśli rynek jest w równowadze, oznacza to, że …?

* ceny są zbyt wysokie
* popyt przewyższa podaż
* dostawa przekracza popyt
* podaż jest równa zapotrzebowaniu

10) Wysoka elastyczność popytu znajdu je odzwierciedlenie w …?

* krzywa popytu w pionie
* pozioma krzywa popytu
* stroma krzywa popytu
* płaska krzywą popytu

4. RACHUNKOWOŚĆ DOCHODÓW KRAJOWYCH

1) Ramy krajowej rachunkowości u cieleśniają ?

* Podejście wydatków
* Podejście dochodowe
* Podejście zapasów i przepływu
* Podejście wartości dodanej
2) Nominalny PKB jest również nazywany …?

* PKB w cenach stałych
* PKB w cenach bieżących
* PKB euro
* PKB dostosowane do inflacji

3) W normalnych okolicznościach…?

* nominalny PKB jest równy rzeczywistemu PKB
* nominalny PKB jest wyższy od rzeczywistego PKB
* nominalny PKB jest niższy od rzeczywistego PKB
* nominalny PKB nie ma nic wspólnego z rzeczywistym PKB
4) W zamkniętej gospodarce rządowej (ale bez podat ków) zagregowany popyt jest równy?

* konsumpcja minus inwestycja
* konsumpcja plus podatki plus oszczędności
* konsumpcja plus inwestycje plus wydatki rządowe
* konsumpcja plus inwestycje plus eksport netto

5) Prawo Say′a st anowi, że …

* popyt tworzy podaż
* podaż tworzy popyt
* Podaż i popyt są niezależne
* Popyt i podaż są współzależne

6) Wyrażenie "bliźniacze deficyty" odnosi się do …?

* Deficytu budżetowego i deficytu w ubezpieczeniach społecznych
* Deficytu budżetowego i deficytu gospodarstw domowych
* Deficytu handlowego i deficytu kapitału
* Deficytu budżetowego i deficytu handlowego

5. RYNEK TOWARÓW

1) Marginalna skłonność do konsumpcji …?

* jest równa bezwzględnemu terminowi funkcji konsumpcji
* jest równa rezydualnemu terminowi funkcji konsumpcji
* jest równa nachyleniu funkcji konsumpcji
* jest równa nachyleniu funkcji inwestycyjnej

2) Przypuśćmy, że funkcja zużycia jest równa C=200 + 0.8 ?Y. W związku z tym krańcowa skłonność do konsumpcji to …?

* 0,5
* 0.4
* 0,01
* 1.0

3) W zamkniętej gospodarce bez rządu marginalna skłonność do oszczędzania wynosi 0,25, więc krańcowa skłonność do konsumpcji jest …?

* 0,50
* 0,25
* 0,75
* 1,25

4) Hipoteza "stałego dochodu" została poparta przez …?

* Jamesa Duesenberry′ego
* Miltona Friedmana
* Johna Maynarda Keynesa
* Alberto Ando
* Franco Modigliani′ego

5) Mnożnik inwestycyjny …?

* zawsze ma wartość dodatnią
* równa się wartości jednego
* zawsze jest większy niż jeden
* zazwyczaj jest ujemne

6) "Twierdzenie Haavelmo" utrzymuje , że …?

* zrównoważony budżet ma zerowy skutek
* zrównoważony budżet ma negatywny wpływ
* zrównoważony budżet ma pozytywny wpływ
* zrównoważony budżet zwiększa ceny

7) Wzdłuż krzywej IS …?

* rynek inwestycji jest w równowadze
* rynek towarów jest w równowadze
* inwestycja równa się oszczędności
* konsumpcja równa się podatkom

8) Krzywa IS robi się bardziej stroma , jeśli …?

* nachylenie funkcji inwestycyjnej rośnie
* nachylenie funkcji oszczędności zmniejsza się
* nachylenie funkcji oszczędności wzrasta
* nachylenie funkcji inwestycyjnej maleje

9) W przypadku , w gospodarce otwartej eksport przewyższa impo t i wydatki rządowe przekraczać podatki, a następnie …?
* oszczędności muszą przekraczać inwestycje
* oszczędności muszą być równe inwestycji
* oszczędności muszą obniżyć inwestycje
* żadne z powyższych

10 ) Jeśli podaż przekroczy popyt na rynku towarów w zamkniętej gospodarce, musi nastąpić że …?

* oszczędności przekraczają inwestycje
* dochód przekracza dochód równowagi
* jest brak popytu
* oszczędności równe inwestycje

6. RYNEK PIENIĘŻNY

1) Według literatury pieniądz wykonuje funkcję (funkcje ) …?

* jednostki rozliczeniowej
* środka wymiany
* sklepu z wartością
* źródła elektronicznego

2) Rada Prezesów EBC…?

* obecnie składa się z 25 członków
* przewodniczy prezes EBC
* obejmuje członków Zarządu EBC
* głosuje zgodnie z wcześniej zdefiniowanym schematem rotacji

3) Według J.M.Keynesa, popyt na pieniądze składa się z …?

* żądanie transakcji za pieniądze
* zapobiegawczy popyt na pieniądze
* spekulacyjne zapotrzebowanie na pieniądze
* żądanie popytu na pieniądze

4) Krzywa LM …?

* zawsze ma ujemne nachylenie
* zwykle ma dodatnie nachylenie
* może mieć segment poziomy
* może mieć pionowy segment

5) Wzdłuż krzywej LM …?

* rynek pieniężny jest w równowadze
* rynek towarów jest w równowadze
* popyt na transakcje jest równy żądaniu zapobiegawczemu
* spekulacyjny popyt to dochód

6) Krzywa LM przesuwa się, jeśli …?

* mnożnik rośnie
* nachylenie funkcji oszczędności wzrasta
* zwiększa elastyczność stopy procentowej inwestycji
* wzrost współczynnika gotówki

7) W ramach krzywej LM najprawdopodobniej występuje brak równowagi na rynku pieniężnym rozwiązany przez …?

* zmiany podaży pieniądza
* zmiany w konsumpcji
* zmiany inwestycji
* zmiany stóp procentowych

7. MODEL IS-LM

1) Model IS-LM …?

* pokazuje równowagę na rynku dóbr
* pokazuje równowagę na rynku pieniężnym
* pokazuje równowagę na rynku pracy
* pokazuje równoczesną równowagę na rynku pieniężnym i towarowym

2) Przesunięcie krzywej IS w prawo w klasycznym segmencie &hellip?

* prowadzi do wzrostu cen
* prowadzi do wzrostu dochodów
* prowadzi do wzrostu stopy procentowej
* prowadzi do wzrostu płac realnych

3) W modelu IS-LM połączona jest ekspansywna polityka pieniężna nieelastyczną inwestycją w stopę procentową doprowadzi do …?

* wzrost dochodu
* padek dochodów
* wzrost stopy procentowej
* spadek stopy procentowej
* wzrost płac
* spadek płac
* wzrost inwestycji
*spadek inwestycji

4) Wyrażenie "wypieranie" oznacza, że …?

* wydatki rządowe "tłumią" inwestycje prywatne
* "prywatne inwestycje" tłumią "projekty rządowe
* działa pełny efekt mnożnika
* pełny mnożnik nie działa
* "wrażliwość inwestycji w zależności od stopy procentowej implikuje efekt tłumienia * elastyczność dochodowa konsumpcji implikuje efekt tłumienia

5) Korzystanie z "policy mix" mo e w zasadzie pomóc …?

* unikaj jakiegokolwiek efektu "wypychania"
* zrównoważyły wzrost stóp procentowych, który zwykle następuje po ekspansywnej polityce fiskalnej
* osiągnąć więcej niż to, co można zrobić dzięki indywidualnym działaniom politycznym w izolacji
* ustawić pełny efekt mnożnika w życie

8. RYNEK PRACY

1) Zgodnie z klasycznym poglądem, …?
* podaż pracy zależy pozytywnie od realnych wynagrodzeń
* popyt na pracę zależy negatywnie od płac realnych
* nierównowaga nie może się utrzymywać na dłuższą metę
* niewidzialna ręka działa

2) Jeśli płace realne są ustawione na zbyt wysokim poziomie, to?

* Nadmiar podaży pracy materializuje się
* Nadmiar zapotrzebowania na pracę materializuje się
* Niemonotoniczne bezrobocie musi istnieć
* Musi istnieć dobrowolne bezrobocie

3) Według J.M.Keynesa, …?

* podaż pracy zależy od płac realnych
* Rzeczywiste płace podlegają sztywności w dół
* zapotrzebowanie na pracę zależy od poziomu zagregowanego popytu
* korekty płac realnych automatycznie usunie rynek

4) Na rynku pracy keynsistowkim?

* wynagrodzenia są tylko argumentem kosztowym
* wynagrodzenia są tylko argumentem dochodowym
* pensje są zarówno argumentem kosztowym, jak i dochodowym
* żadne z powyższych

5) Biorąc pod uwagę, bezrobocie może być spowodowane …?

* płace są za wysokie
* zbyt niskie pensje
* dochód jest zbyt wysoki
* odsetki są zbyt niskie

9. ZAGREGOWANA DOSTAWA I POPYT

1) Zagregowana krzywa popytu?

* ma ujemne nachylenie
* odzwierciedla wpływ IS i krzywej LM
* odzwierciedla rzeczywisty wpływ rynku pracy
* korzysta z funkcji produkcji

2) Na dłuższą metę,…?

* zagregowana krzywa popytu jest pionowa
* zagregowana krzywa podaży jest pionowa
* zagregowana krzywa popytu ma nachylenie ujemne
* zagregowana krzywa poda ma zerowe nachylenie

3) Krzywa AD przesuwa się w prawo, jeśli?

* Zwiększa się podaż pieniądza
* Zużycie spada
* Wzrost inwestycji
* Definiuje deficyt budżetowy
* saldo handlu wzrasta
* Realne płace rosną

4) Wśród czynników wpływających na pozycję krzywej AS są?

* Ceny ropy
* Prawdziwe zarobki
* nakład pracy
* kapitał wejściowy
* Poziom cen
* Realny dochód
* Technologia

10. BLIŻSZE SPOJRZENIE NA KONSUMPCJĘ

1) Wyniki Simon Kuznets pokazały…?

* Istnienie świeckich stagnacji
*Istnienie fundamentalnego prawa psychologicznego
* krótkookresowa funkcja liniowego zużycia przebiegająca przez punkt początkow

2) Po argumentacji M.Friedmana… ?

* Istnieje tzw. Dochód przejściowy
* Istnieje tak zwany "stały dochód"
* Zmiana stałego dochodu będzie miała istotny wpływ na poziom konsumpcji
* Zmiana stałego dochodu będzie nieznacznie odczuwalna w tym samym okresie

3) Zgodnie z wynikami F. Modigliniego?

* Ludzie próbują "wygładzić" konsumpcję
* Ludzie napotykają na całe życie ograniczenia budżetowe
* Ludzie dążą do utrzymania stałego poziomu konsumpcji
* Ludzie doświadczają okresu rozłąki po przejściu na emeryturę aż do śmierci

4) Nowoczesne teorie konsumpcji stwierdzają, że…?

* Tymczasowy wzrost podatków nie ma wpływu na konsumpcję
* Trwały wzrost podatków ma znaczny wpływ na konsumpcję
* Tymczasowy wzrost podatków ma znikomy wpływ na konsumpcję

11. BLIŻSZE SPOJRZENIE NA INWESTYCJE

1) Inwestycje brutto reprezentują?

* całkowite wydatki firmy na nowo wyprodukowany kapitał fizyczny i na zapasy
* inwestycje netto plus inwestycje odtworzeniowe
* inwestycje netto minus amortyzacja
* inwestycje netto plus amortyzacja 2) Hipoteza akceleratora?
* Porównuje krańcowy produkt kapitału z (rzeczywistym) kosztem kapitału użytkownika
* uznaje inwestycje jako liniowy odsetek zmian w produkcji
* zakłada daną technologię produkcji
* wyraźnie rzuca się w oczy o rentowność i koszt kapitału

3) Neoklasyczna teoria inwestowania?

* reprezentuje spójne ramy, wyjaśniając, ile kapitału ma firma skłonnE do trzymania się w określonym momencie
*dokładnie przygląda się marginalnej efektywności kapitału
* Śledzi (rzeczywisty) koszt kapitału użytkownika
*jawnie znajduje rolę dla podatków

4) Teoria Q Tob ina je st uciele śn ion a …?

* (rzeczywisty) koszt kapitału użytkownika
* marginalna sprawność kapitału
* Wartość rynkowa istniejącego kapitału własnego
* koszt zastąpienia kapitału firmy

12. BLIŻSZE SPOJRZENIE W POLITYCE FISKALNEJ

1) Która z poniższych zmiennych kwalifikuje się jako automatyczny stabilizator ? * import * wydatki rządowe * podatki ryczałtowe * podatki dochodowe 2) Jeżeli gospodarka działa w sytuacji deficytu na potencjalnym poziomie PKB, nazywa się to?

* Deficyt cykliczny
* Deficyt równowagi
* Potencjalny deficyt
* Deficyt strukturalny

3) Krzywa Laffera opisuje relację między?

* stawki podatkowe i rzeczywisty PKB
* stawki podatkowe i deficyt budżetowy
* stawki podatkowe i dochody rządowe
* stawki podatkowe i obciążenie zadłużeniem

4) Kluczowymi wiadomościami z krzywej Laffer a są: ?

* Istnieje związek między stopą opodatkowania a wynikającym z tego poziomem dochodów rządowych
* Jeśli stopa podatku wzrasta, dochody rządowe zawsze wzrastają
* Optymalna stawka podatkowa istnieje
* Optymalna stawka podatkowa maksymalizuje dochody rządowe

5) Jeśli zachowuje ekwiwalent ricardyjski, to wyższe deficyty budżetowe?

* prowadzić do niższych stóp procentowych
* prowadzić do wyparcia prywatnych inwestycji
* prowadzą do większych oszczędności przez gospodarstwa domowe
* nie mają wpływu netto na stopy procentowe

13. BLIŻSZE SPOJRZENIE NA PODAŻ PIENIĘDZY

1) Zmienne wyjaśniające zapotrzebowanie na pieniądz w modelu Baumola Tobina to?

* Ryzyko awersji
* Opłata za brokera
* Realny dochód
* Stopa procentowa

2) Podejście do wyboru portfela wyróżnia?

* Osoby kochające ryzyko
* Osobniki neutralne pod względem ryzyka
* Osoby uzależnione od ryzyka
* Osobniki odważające się na ryzyko

3) W podejściu do wyboru portfela , indywiduum neutralne pod względem ryzyka?

* trzyma tylko pieniądze
* przechowuje tylko obligacje
* trzyma mieszany portfel
* nie posiada żadnych aktywów finansowych

4) Podejście oparte na równowadze portfela wymusza zapotrzebowanie na pieniądz w funkcji?

* krajowej stopy procentowej
* zagranicznych stóp procentowych
* zmiana kursu walutowego
* odpowiednia miara ryzyka

14. UNIA EUROPEJSKA I STREFA EURO

1) Nazwa "Europa" pochodzi od …?
* jednego z sześciu kontynentów
* greckiej księżniczki
* fenickiej księżniczki
* greckiej wyspy

2) Ile krajów jest obecnie członkami strefy euro?

* 15
* 19
* 28
* 50

3) Które z poniższych krajów tworzą "kraje bałtyckie"

* Łotwa
* Estonia
* Rosja
* Norwegia
* Litwa

4) Ile osób jest obecnie członkami Rady Prezesów?

* 15
* 19
* 25
* 28
5) Który z poniższych krajów ma harfę na jednej z monet ?

* Finlandia
* Grecja
* Portugalia
* Irlandia

6) Który z poniższych krajów wprowadził euro jako swoją walutę?

* Niemcy
* Dania
* Slowenia
* Rumunia
* Norwegia
* Bułgaria
* Węgry
* Chorwacja
* Kanada
* Francja
*Luksemburg
* Grecja
* Republika Czeska

7) Który kraj przystąpił do strefy euro w styczniu 2015 r.?

* Łotwa
* Litwa
* Chorwacja
8) Monety i banknoty euro zostały wprowadzone w …?

* 1999
* 2001
* 2002
* 2006

9) Czy przed wejściem do strefy euro kraj musi spełnić …?

* kryteria niezależności
* kryteria konwergencji
* kryteria postępu
* kryteria zrównoważonego rozwoju

15. FLUKTACJE CYKLU BIZNESOWEGO

1) Wśród cykli koniunkturalnych wymienionych w literaturze są …?

* cykl Kitchina
* cykl Juglara
* cykl Kuznetsa
* cykl Kondratiewa

2) Wskaźniki cyklu koniunkturalnego są często kategoryzowane według …?

* ich kierunek
* ich czas
* ich dostępność
* ich nachylenie

3) Według dowodów empirycznych prawdziwe M1 …?

* jest opóźnionym wskaźnikiem aktywności
* jest wiodącym wskaźnikiem aktywności
* zachowuje się w sposób procykliczny
* zachowuje się w sposób antycykliczny

4) Punkt szczególny cyklu koniu nkturalnego , w którym realny PK osiąga swój najniższy punkt, nazywa się …?

* ekspansja
* szczyt
* recesja
* przez
* punkt przegięcia

5) Kiedy literatura mówi o "cyklu " biznesowym, ogólnie odnosi się do …?

* cykl Kitchna
* cykl Juglara
* cykl Kuznetsa
* cykl Kondratiewa

6) Dobrze znany "cykl Kondratiewa" lub "fala Kondratiewa" jest ogólnie postrzegany jako posiadający czas trwania …?

* 3-5 lat
* 7-11 lat
* 15-25 lat
* 45-60 lat

7) Który z poniższych wskaźników cyklu koniunkturalngo zachowuje się w sposób antycykliczny …?

* szerokie pieniądze
*wąskie pieniądze
* kredyty dla sektora prywatnego
* wykorzystanie pojemności
* bezrobocie
* krótkoterminowe stopy procentowe
* inflacja
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

8) Dodatnia luka produktowa jest równoznaczna z twierdzeniem , że …?

* gospodarka działa na pełnych obrotach
* gospodarka przekracza pełną pojemność
* gospodarka działa poniżej pełnej zdolności produkcyjnej
* inflacja jest poniżej celu

16.BEZROBOCIE

1) Rodzaje bezrobocia wymienione w literaturze to?

* Bezrobocie cykliczne
* Bezrobocie tarciowe
* Bezrobocie strukturalne
* Bezrobocie w cieniu

2) Prawo Okuna określa ilościowo relację między?

* Poziom cen i pieniądze
* Poziom cen i bezrobocie
* Konsumpcja i PKB
* Bezrobocie i bezrobocie spadły PKB

3) Szczególny rodzaj bezrobocia, który można zarejestrować, jeśli pracowicy są pomiędzy miejscjami pracy nazywa się… ?

* Bezrobocie tarciowe
* Bezrobocie cykliczne
* Bezrobocie strukturalne
* Bezwypadkowe bezrobocie

4) Załóżmy, że kraj ma 1 milion (zarejestrowanych) bezrobotnych, 9 milionów (zarejestrowanych) zatrudnionych i 1 milion (zarejestrowanych) bezrobotnych poniżej 16 roku życia. W konsekwencji oficjalna stopa bezrobocia w kraju równa się?

* 5%
* 10%
* 15%
* 18%

17. CENY I INFLACJA

1) Inflacja jest ogólnie definiowan a jako …?

* ciągły wzrost indeksu cen
* ciągły spadek indeksu cen
* ujemny, ale rosnący spadek indeksu cen
* pozytywny bur malejący wzrost wskaźnika cen
2) Główne wskaźniki cen w gospodarce to …?

* wskaźnik cen producenta
* indeks cen odsetek
* wskaźnik cen konsumpcyjnych
* Deflator PKB

3) Wyrażenie "inflacja bazowa" odnosi się do …?

* część inflacji spowodowane przez czynniki fundamentalne
* część inflacji spowodowane cen energii
* część inflacji spowodowanej przez ceny żywności
* część inflacji spowodowana przez czynniki inne niż fundamentalne
4) Spostrzeżenie, że inflacja zasadnicza przewyższa inflację bazową może (między innymi) być zainicjowane przez …?

* wzrost cen ropy naftowej
* wzrost cen żywności
* wzrost podatku od wartości dodanej
* wzrost realnego wzrostu PKB

5) Przypuśćmy, że reprezentatywny koszyk składa się z dwóch towarów, z których każdy jest konsumowany w ilości 10 sztuk. Towar A ma cenę 10 w pierwszym okresie i 12 w drugim okresie. Towar B ma cenę 10 w pierwszym okresie i 15 w drugi okres. To wynika z tego, że …?

* całkowite koszty koszyka w pierwszym okresie jest równa 100
* całkowite koszty koszyka w drugim okresie wynosi 270
* stopa inflacji jest równa 35%
* stopa inflacji wynosi 70%
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

6) Który z poniższych problemów kwalifikuje się jako problem z pomiarem w cenie statystyka…?

* koszyk leżący u podstaw musi zostać zmodyfikowany
* zmiany w jakości muszą zostać włączone
* nowe produkty muszą być zintegrowane
* rzeczywisty PKB staje się dostępny tylko z opóźnieniem w kwartale
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych
7) Wyrażenie "hiperinflacja" ogólnie odnosi się do …?

* wzrost rocznej inflacji o ponad 2 procent
* wzrost rocznej inflacji o ponad 10%
* wzrost rocznej inflacji między 50 a 100%
* wzrost miesięcznej inflacji o ponad 50%
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

18. KURSY WYMIANY

18 .1) Wśród podejść wyjaśniających rozwój kursu walutowego w dłuższych horyzontach są …?

* Obliczenie parytetu stopy procentowej
* Absolutna parytet siły nabywczej
* Nieparzysty parytet stopy procentowej
*Parytet siły nabywczej dla dóbr zbywalnych

2) Związek pomiędzy różnicą stóp procentowych a kursem forward oraz kursem wymiany spot jest nazywany…?

* Parytet siły nabywczej
* Obliczy parytet stopy procentowej
* Nieparzysty parytet stopy procentowej
* Efekt Balassa-Samuelsona

3) Kiedy literatura mówi o dolaryzacji , oznacza to że?

* Kurs wymiany vis-a -vis dolara jest ustalony
* Interwencje kursu walutowego utrzymują dolara na stabilnym poziomie
* obca waluta jest wykorzystywana równolegle do waluty krajowej
* obca waluta jest stosowana samodzielnie

4) Humorystyczne, ale jednak cenne ilustracje parytetu siły nabywczej obejmują?

* Indeks cen nieruchomości
* indeks fryzury
* Indeks Big Maca
* Indeks Tall-Latte
* Indeks iPodów
* Wszystkie powyższe
* Żadna z powyższych

19. TEORIA MONETARNA

1) W swojej tradycyjnej wersji teoria ilości pieniędzy stwierdza, że …?

* co najmniej w krótkim rumu, prędkość jest ograniczona przez nawyki płatnicze

* tempo wzrostu realnego dochodu można uznać za stałe
* zmiana ceny zostanie odzwierciedlona w zmianie cen
* zmiana pieniądza znajdzie odzwierciedlenie we wzroście realnego dochodu
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

2) Teoria krzywej Philipsa stwierdza, że …?

* w krótkiej perspektywie istnieje kompromis między bezrobociem a inflacją

* w krótkim okresie istnieje "menu wyboru"
* w dłuższej perspektywie Krzywa Pihilipsa jest pionowa
* w dłuższej perspektywie nie ma kompromisu
* na dłuższą metę wydaje się istnieć iluzja pieniężna
* wszystkie powyższe

3) Model P-Star obejmuje …?

* Luka wyjściowa
* Luka budżetowa
* Luka prędkości
* Luka cenowa

4) Skandynawski model inflacji obejmuje …?

* towary handlowe i niezbywalne
* różnice w wzrostach płac nominalnych i wydajności
* inflacja importowana
* inflacja strukturalna
* "efekt spillover"
* wszystkie powyższe

5) Wśród bardziej zacofanych form oczekiwania są …?

* oczekiwania adaptacyjne
* racjonalne oczekiwania
* oczekiwania behawioralne
* statyczne oczekiwania

20. POLITYKA PIENIĘŻNA

1) Według literatury funkcje pieniędzy to …?

* funkcja jako medium wymiany
* funkcja jako magazyn wartości
* funkcja jako jednostka rozliczeniowa
* funkcja jako narzędzie wymiany

2) Wśród historycznych form pieniędzy są …?

* pieniądze towarowe
* metaliczne pieniądze
* papierowe pieniądze
* pieniądze hybrydowe
* pieniądze elektroniczne

3) Konwencjonalne poglądy mechanizmu transmisji obejmują …?

* kanał ceny aktywów
*kanał stopy procentowej
* kanał kursu walutowego
* kanał kredytowy

4) Literatura ekonomiczna często odróżnia …?

*opóźnienie rozpoznania
* opóźnienie decyzji
* opóźnienie odprawy
*opóźnienie skuteczności

5) Cel pośredni potrzebuje …?

* mieć bliski związek z ostatecznym celem
* aby dać wrażenie o sile i kierunku efektów pieniężnych
* być kontrolowanym przez politykę pieniężną
* być łatwo zauważalnym na wczesnym etapie procesu transmisji

6) Termin "negatywna selekcja" opisuje …?

* pokusa podjęcia większego ryzyka, ponieważ inni poniosą koszty
* postawa bycia "zbyt dużym, aby upaść"
*złego wyniku, który wynika z asymetrii informacji
*raczej tendencja do kupowania "czereśni" niż "cytryn"
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

7) Ekonomiści monetarni twierdzą, że …?

* Sektor prywatny jest z natury stabilny
* pieniądze mają znaczenie
* zachowanie zgodne z regułami jest lepsze
* aktywistyczna polityka pieniężna może być nieokreślona
* siły samokorygujące w gospodarce są słabe
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

8) Tradycyjne strategie polityki pieniężnej obejmują …?

* targeting kursu walutowego
* docieranie do luki wyjściowej
* targetowanie pieniężne
* cel inflacyjny
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych
9) Najszerszy agregat pieniężny w strefie euro nazywa się …?

* środki pieniężne banku centralnego
* M1
* M2
* M3
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

10) Tak zwane "Prawo Goodharta" stwierdza, że …?

* krzywa IS jest niestabilna, gdy celem są stopy procentowe
*stabilna funkcja popytu na pieniądze staje się niestabilna, gdy jest ukierunkowana
* krzywa AD staje się niestabilna, gdy ceny ropy ulegną wstrząsom materializować
* niestabilna funkcja popytu na pieniądze stają się stabilne, gdy ukierunkowane
* wszystkie powyższe
* żadne z powyższych

21. KONWENCJONALNA I NIEKONWENCJONALNA POLITYKA PIENIĘŻNA

1) W kontekście stylizowanego bilansu banku centralnego, zasoby banku centralnego wzrasta, jeśli (ceteris paribus) …?
* roszczenia vis-a-vis wzrost sektora zagranicznego
* roszczenia vis-Ăa -vis wzrost rządu
* roszczenia vis-Ă -vis wzrost krajowego sektora bankowego
* Waluta w obiegu rośnie
2) Mnożnik pieniężny zawiera następujące zmienne…?

* stosunek depozytów walutowych
* wskaźnik rezerwy
* lukę wyjściową
* Luka cenowa
* różnica prędkości

3) Oryginalna zasada Taylora łączy krót koterminową stopę procentową z …?

* baza monetarna
* lukę wyjściową
* lukę inflacji
* rzeczywistej stopy procentowej równowagi

4) W ramach standardowej reguły Taylora, tzw. "Zasada Taylora" stwierdza to?

* współczynnik luki poprodukcyjnej powinien być dodatni
* współczynnik luki inflacyjnej powinien być dodatni
* współczynnik luki inflacyjnej powinien być większy niż jeden
* termin wygładzania stóp procentowych powinien być dodatni

5) Rozszerzona aplikacja EBC ma działać przez…?

* Efekty kursowe
* efekty sygnalizacji
* efekty oczekiwania inflacji
* efekty portfela

22. OTWARTE KWESTIE EKONOMICZNE

1) Bilans płatniczy …?
* reprezentuje strukturę statystyczną
* mierzy przepływy walutowe i towarowe
*opiera się na kluczowej koncepcji rezydencji
*? zawiera rachunek bieżący i konto kapitałowe

2) Tak zwane zapisy "rachunku kapitałowego " …?

* ilość kapitału i nakład pracy w gospodarce
* całkowita kwota inwestycji finansowych w gospodarce
* wszystkie transakcje kapitałowe gospodarki z resztą świata
* kwota kapitału dostępna na giełdzie

3) Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) …

* jest organizacją międzyrządową
* udzielają długoterminowych pożyczek krajom
* dba o problemy z bilansem płatniczym
* stanowi centrum międzynarodowej współpracy banków centralnych

4) Podejścia wyjaśniające zachowanie bilansu płatniczego obejmu ją …

* podejście elastyczności
*podejście mnożnikowe
* podejście absorpcji
*podejście pułapki płynności
*podejście monetarne

5) W tak zwanym "złotym standardzie wymiany" …

* wszystkie waluty są zdefiniowane w kategoriach złota
* wszystkie waluty są powiązane z dolarem amerykańskim
* wszystkie waluty mogą "unosić się"
* dolara amerykańskiego uznaje się za zamienny w złoto
* wszystkie waluty biorą udział w ERM

6) W ramach bilansu płatniczego następuje wzrost krajowego PKB (w pierwszym wystąpienie) do …

* napływ kapitału
* większy eksport
* większy import
* dodatnia różnica stóp procentowych

23. TEORIA WZROSTU

1) Z ogólnej perspektywy wyrażenie "wzrost ekonomii" odnosi się do wyjaśnienia …?

* składnik wysokiej częstotliwości rzeczywistego PKB
* cyklu biznesowego realnego PKB
* trendu czasu rzeczywistego PKB
* cyklu biznesowego i trend realnego PKB

2) Można wykazać, że wzrost realnego PKB na osobę obejmuje następujące czynniki?

* Wzrost w czynniku autonomicznym
* Wzrost kapitału na osobę
* Wzrost stawki podatku
* Wzrost podaży pieniądza

3) Zmiana tempa wzrostu A nazywa się …?

* współczynnikiem utrzymania gotówki
* resztkami Solowa
* miarą naszej ignorancji
* wzrostem w czynniku autonomicznym
* całkowitą wydajnością produkcyjną
*Prędkością wzrostu
*Autonomicznym zużyciem

4) Wzrost kapitału na osobę można powiązać z ?

* (real) stosunek wyniku do kapitału
* stawka amortyzacji
* Stopa wzrostu populacji
* stopa oszczędności

ODPOWIEDZI

Część 2: 2.1a, d; 2.2b, d; 2,3 b, c; 2.4a, d; 2,5c, d; 2.6a, b, c, d.

Część 3: 3.1a, d; 3,2 c; 3.3b, c; 3.4b; 3.5a, c; 3,6d, 3,7d, 3,8a, c; 3,9d; 3.10d.

Część 4: 4.1a, b, d; 4.2b, c; 4.3b; 4.4c, 4.5b; 4.6d.

Część 5: 5.1c; 5.2c; 5.3c; 5.4b; 5,5a, c; 5,6 c; 5,7b, c; 5,8c, d; 5,9a; 5.10a, b, c.

Część 6: 6.1a, b, c; 6.2a, b, c, d; 6.3a, b, c, d; 6.4b, c, d; 6,5a; 6.6d; 6.7d.

Część 7: 7.1d; 7.2c; 7.3d; 7.4a, d, e; 7,5a, b, c, d.

Część 8: 8.1a, b, c, d; 8.2a, c; 8.3a, b, c; 8.4c; 8.5a, b.

Część 9: 9.1a, b; 9.2b, c; 9.3a, c, e; 9.4a, b, c, d, g.

Część 10: 10.1d; 10.2a, b, c; 10.3a, b, c, d; 10.4b, c, d.

Część 11: 11.1a, b, d; 11.2b, c; 11.3a, b, c, d; 11.4c, d.

Część 12: 12.1d; 12,2d; 12,3c; 12.4a, c, d; 12,5c, d.

Część 13: 13.1b, c, d; 13,2a, b, d; 13,3b; 13.4a, b, c, d.

Część 14: 14.1c; 14,2b; 14.3a, b, e; 14,4 c; 14,5b; 14,6d; 14,7a, c, j, k, l; 14,8d; 14,9c; 14,10 c; 14.11b.

Część 15: 15.1a, b, c, d; 15.2a, b, c; 15,3b, c; 15.4d; 15,5b; 15,6 x; 15,7e; 15,8b. Część 16: 16.1a, b, c; 16,2d; 16,3a; 16,4b.

Część 17: 17.1a; 17.2a, c, d; 17,3a; 17.4a, b, c; 17,5b, c; 17,6a, b, c; 17,7d. Część 18: 18.1b, d; 18,2b; 18,3, d; 84,4 c, d, e.

Część 19: 19.1a, b, c; 19.2a, b, c, d; 19.3a, c, d; 19.4a, b, c, d, e, f; 19,5a, d.

Część 20: 20.1a, b, c; 20.2a, b, c, e; 20.3a, b, c, d; 20.4a, b, d; 20,5a, c, d; 20,6 c; 20,7a, b, c, d; 20.8a, c, d; 20,9 d, 20,10b.

Część 21: 21.1a, b, c, d; 21.2a, b; 21.3b, c, d; 21,4 c; 21a, b, c, d.

Część 22: 22.1a, b, c, d; 22,2 c; 22,3a, d; 22,4a, c, e; 22,5b, d; 22,6c.

Część 23: 23.1c; 23,2a, b; 23,3b, c, d, e; 23,4a, b, c, d.


•  Dlaczego pojęcie niedoboru ma znaczenie?

•  Jaka jest istota koncepcji kosztów alternatywnych?

•  Jaka jest różnica między mikroekonomią a makroekonomią?

•  Jakie znasz dziedziny makroekonomii?

•  Jaka jest różnica między analizą "ex post" a analizą "ex ante"?

•  Jakie znasz różne szkoły makroekonomiczne? Jakie są ich kluczowe przesłania?

•  Jakie znasz kluczowe zmienne makroekonomiczne? Jak są zdefiniowane?

•  Jakie są podstawowe cechy modelu makroekonomicznego?

•  Jaka jest różnica między zmiennymi egzogennymi a endogennymi?

•  Jakie różne rodzaje analiz można rozróżnić?

•  Jakie równania odgrywają rolę w makroekonomii?

•  Jakie są różnice między analizą statyczną, dynamiczną a porównawczo-statyczną?

•  Co kryje się za koncepcją podaży i popytu? Jakiego rodzaju nierównowagi mogą wystąpić i jakie siły korygujące można uznać za działające?

•  Co oznacza komplementarność i substytucyjność towarów? •  Opisz krótko pojęcie elastyczności. Do czego można zastosować tę koncepcję? W jaki sposób elastyczność cenowa towaru ma znaczenie dla popytu i podaży?

•  Jak można zdefiniować Produkt Krajowy Brutto?

•  Jakie znasz różne metody obliczania PKB?

•  Jaka jest różnica między nominalnym a realnym PKB?

•  Jak wyglądałaby analiza obiegu zamkniętego obejmująca gospodarstwa domowe, firmy i rząd?

•  Jakie znasz główne kategorie wydatków?

•  Jakie znasz determinanty konsumpcji?

•  Jak mogłaby wyglądać graficzna ilustracja "hipotezy absolutnego dochodu" Keynesa?

•  Jak streścić istotę "fundamentalnego prawa psychologicznego" Keynesa?

•  Jakie znasz determinanty inwestycji? Jakie jest znaczenie krańcowej efektywności kapitału?

•  Pokaż, w jaki sposób można wyprowadzić krzywą IS z wykresu zawierającego cztery ćwiartki!

•  Które czynniki prowadzą do przesunięcia krzywej IS, które prowadzą do zmiany nachylenia krzywej IS?

•  Kto jest odpowiedzialny za politykę pieniężną w strefie euro?

•  Co oznacza mandat EBC?

•  Jakie znasz organy decyzyjne EBC?

•  Dlaczego makroekonomiści zwykle uważają podaż pieniądza za egzogeniczny?

•  Jakie jest znaczenie prędkości pieniądza i jaki związek ma ta koncepcja ze współczynnikiem posiadania gotówki?

•  Jakie trzy motywy posiadania pieniędzy można znaleźć w teorii keynesowskiej?

•  Jaka jest funkcja preferencji płynności i jak można to zilustrować graficznie?

•  Pokaż, w jaki sposób można uzyskać krzywą LM w schemacie czterokwadrantowym!

•  Co oznacza wyrażenie "pułapka płynności"?

•  Co oznacza "wypychanie"?

•  Co oznacza "pułapka płynności"?

•  Jakie jest znaczenie "pułapki inwestycyjnej"?

•  Załóżmy, że gospodarka znajduje się w "pułapce płynności". Czy polityka pieniężna jest nadal skuteczna? Czy polityka fiskalna jest nadal skuteczna?

•  Jak uzyskać krzywą podaży pracy? Jakie czynniki odgrywają rolę w jego determinacji?

•  Jak uzyskać krzywą popytu na pracę? Jakie czynniki odgrywają rolę w jego determinacji?

•  W jaki sposób - zgodnie z klasycznym poglądem - równowagę na rynku pracy można zilustrować graficznie? Załóżmy teraz, że płaca jest wyższa niż wartość równowagi. Jakie są konsekwencje dla rynku pracy? Jakich mechanizmów można oczekiwać, że doprowadzą rynek pracy do równowagi?

•  Jakie modyfikacje należy wprowadzić do krzywej podaży pracy zgodnie z poglądem keynesowskim? Jakie zmiany należy wprowadzić w krzywej popytu na pracę zgodnie z poglądem keynesowskim?

•  W jaki sposób keynesowscy ekonomiści wyjaśnią sytuację pozarynkowego rozliczenia na rynku pracy? Jakie czynniki decydują o tym, jak długo taka sytuacja pozostanie?

•  Pokaż, w jaki sposób można uzyskać krzywą zagregowanego popytu! Jakie czynniki determinują jego kształt i lokalizację?

•  Pokaż, w jaki sposób można uzyskać krzywą zagregowanej podaży! Jakie czynniki determinują jego kształt i lokalizację?

•  Jakie są czynniki wpływające na wzrost cen? Czy jest jakaś różnica między krótkim i długim biegiem?

•  Jaka była istota podstawowego prawa psychologicznego Keynesa? Jak można to powiązać z podejrzeniem świeckiej stagnacji krajów rozwiniętych?

•  W jaki sposób wyniki Simona Kuznetsa zmieniły tradycyjny obraz?

•  Jakie są kluczowe cechy hipotezy o stałym dochodzie?

•  Jaka jest istota hipotezy cyklu życia?

•  Jakie ogólne wnioski można wyciągnąć?

•  Co kryje się za koncepcją "hipotezy akceleratora"?

•  Jaka jest istota neoklasycznej teorii faktur?

•  Jak można podsumować teorię Q Tobina?

•  Jakie wnioski polityczne można wyciągnąć?

•  Co kryje się za koncepcją "automatycznego stabilizatora"?

•  Jaka jest istota cyklicznego deficytu?

•  Jaka jest istota deficytu strukturalnego?

•  Co leży u podstaw krzywej Laffera?

•  Co można powiedzieć o koncepcji równoważności ricardiańskiej?

•  Co kryje się za modelem Baumola i Tobina?

•  Jaka jest istota "podejścia do wyboru portfela"?

•  Jak zilustrować podejście Miltona Friedmana do popytu na pieniądz?

•  Jaka jest istota podejścia do bilansu portfela?

•  Dlaczego stabilność popytu na pieniądz jest problemem i jak można podsumować dowody w strefie euro?

•  Co można powiedzieć o prawie Goodharta i prawie Issinga?

•  Jakie są główne elementy stylizowanego cyklu koniunkturalnego?

•  Co można powiedzieć o regularności występowania tych cykli?

•  Jakie znasz teorie cyklu koniunkturalnego? Jaka jest ich główna argumentacja przy wyjaśnianiu wahań działalności gospodarczej?

•  Jakie znasz wskaźniki cyklu koniunkturalnego?

•  Jaka jest istota luki produktowej i jak ją uzyskać?

•  Jak określić stopę bezrobocia?

•  Co wiesz o prawie Okuna?

•  Jakie znasz główne rodzaje bezrobocia?

•  Jaki jest związek między poziomem cen a stopą inflacji?

•  Jakie znasz wskaźniki inflacji?

•  Co oznacza skrót "HICP"?

•  Jakie problemy pomiarowe należy wymienić?

•  Co różne opisowe miary statystyczne mogą nam powiedzieć o historii stopy inflacji w strefie euro? Czy można rozróżnić poszczególne systemy?

•  Jakie jest dokładne znaczenie kursu wymiany?

•  W jaki sposób kursy spot różnią się od kursów forward?

•  Jak można opisać mechanikę arbitrażu?

•  Jakie mogą być przyczyny utrzymujących się odchyleń między kasowym a terminowym kursem walutowym?

•  Jaka jest istota tak zwanego "prawa jednej ceny"?

•  W jaki sposób różni się bezwzględna i względna wersja parytetu siły nabywczej?

•  Jakie są konsekwencje rozróżnienia między towarami zbywalnymi i niezbywalnymi dla parytetu siły nabywczej?

•  Jak działają różne warianty parytetu siły nabywczej w testach empirycznych? Jakie powody mogą być odpowiedzialne za takie wyniki empiryczne?

•  Pokaż, w jaki sposób łączone są kursy walut i stopy procentowe! Jaka jest podstawowa idea zabezpieczonego parytetu stóp procentowych?

•  Jaka jest istota niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych?

•  Co można powiedzieć o funkcjonowaniu ERM II?

•  Jaka jest istota ilościowej teorii pieniądza?

•  Co leży u podstaw skandynawskiego modelu inflacji?

•  Jakie są kluczowe przesłania podejścia P-Star?

•  Jaka jest istota pojęcia oczekiwań statycznych?

•  Co leży u podstaw koncepcji adaptacyjnych oczekiwań?

•  Jakie są kluczowe przesłania koncepcji racjonalnych oczekiwań?

•  W jaki sposób racjonalne oczekiwania wpływają na politykę gospodarczą i pieniężną?

•  Co można powiedzieć o wynikach między pieniędzmi a cenami w oparciu o różne częstotliwości?

•  Skąd pochodzi słowo "pieniądze"?

•  Jakie funkcje można przypisać do pieniędzy?

•  Jakie znasz rodzaje pieniędzy?

•  Czy uważasz, że inny towar, powiedzmy papierosy, może przejąć funkcje pieniądza?

•  Jakie znasz agregaty pieniężne w strefie euro? Jak są dokładnie zdefiniowane?

•  Jakie znasz kanały transmisji polityki pieniężnej?

•  Jakie znasz opóźnienia w polityce pieniężnej i co można powiedzieć o ich długości?

•  Jakie są podstawowe założenia leżące u podstaw poglądu keynesowskiego i monetarystycznego i czym różnią się odpowiadające im porady polityczne?

•  Jaka jest istota "problemu niespójności czasowej"? Jaka była istota propozycji Rogoffa i Walsha?

•  Jakie znasz różne strategie polityki pieniężnej?

•  Jakie jest ekonomiczne znaczenie bazy monetarnej? Jak można go wykorzystać do osiągnięcia pewnego wzrostu szerszego agregatu pieniężnego?

•  Jaka jest istota reguły Taylora? Co kryje się za zasadą Taylora?

•  Jakie znasz niestandardowe środki polityki pieniężnej w strefie euro? Jaka była ich dokładna sekwencja i jaki był ich konkretny cel?

•  Jakie efekty można rozróżnić?

•  Jakie znasz główne subkonta bilansu płatniczego?

•  Jakie znasz systemy walutowe?

•  Jakie znasz organizacje międzynarodowe?

•  Jak scharakteryzować funkcję produkcyjną?

•  Jakie czynniki determinują wzrost kapitału na osobę?

•  Jakie są czynniki wzrostu czynnika autonomicznego?

•  Jakie jest znaczenie "Solow residual"?

•  W jakim sensie funkcja produkcji odzwierciedla współczynnik akumulacji czynnika i poprawia wydajność?


Odwiedzin: 30387
Dzisiaj: 17
On-line: 3
Strona istnieje: 1808 dni
Ładowanie: 0.6 sek


[ 2147 ]